Amaç ve İlkelerimiz

AMAÇLARIMIZ

 •   Kadına Karşı Her Türlü Şiddetin Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Birleşmiş Milletler Sözleşmesi (“CEDAW”, 1979) ve İhtiyari Protokolünün yanı sıra CEDAW Komitesinin kadınlara karşı şiddete ilişkin 19 No.lu Genel Tavsiye Kararı, Çocuk Haklarına İlişkin Birleşmiş Milletler Sözleşmesi (1989) ve İhtiyari Protokolleri (2000) ile Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa Konseyi Sözleşmeleri (İstanbul Sözleşmesi-2014) ilkelerinin desteklenmesi ve hayata geçirilmesine katkıda bulunmak.
 •  Kadına yönelik fiziksel,cinsel, psikolojik veya ekonomik zarar ve acı verilmesi sonucunu doğuracak toplumsal cinsiyete dayalı tüm şiddet eylemleriyle mücadele etmek ve duyarlılık oluşturmak, toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda toplumda duyarlılık ve farkındalık yaratacak faaliyetler gerçekleştirmek,
 •  Fiziksel ya da psikolojik şiddete uğramış (yolu ile mağdur edilmiş) kadınların ve çocukların (bu mağduriyetlerini gidermek) uğradığı zararı gidermek, şiddetin etkisinden kurtulmasını, sağaltılmasını sağlamak, hukuki destek vermek ve her türlü sosyal tesis, sağlık tesisleri, rehabilitasyon merkezleri, eğitim kurumları ve sığınma evleri yapmak, yaptırmak, var olanların her türlü ihtiyaçlarını karşılamak suretiyle destek olmak,
 •  (Mağdur edilmiş) Şiddete uğramış kadın ve çocukların bu tesislerde, kurum ve kuruluşlarda buluşturulmasını sağlamak, pozitif bir sosyal barış ve güvenin oluşturulmasına katkıda bulunmak,
 •  Kadına karşı her türlü ayrımcılığın ortadan kaldırılmasına katkıda bulunmak ve kadınları güçlendirme de dâhil olmak üzere toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak için çalışmak
 •  Kadının sosyal ve ekonomik hayattaki konumunu güçlendirmeye yönelik olarak desteklerde bulunmak, yaşamın her alanında kadınların ve kadın emeğinin görünürlüğünü arttırmak, bu amaçlarla atölyeler, okullar ve kurslar açmak, yerel yönetim kuruluşları, kamu kuruluşları, uluslararası kuruluşlar, Birleşmiş Milletler ve özel sektörden hibeler almak, bu amaç doğrultusunda projeler hazırlamak/ hazırlatmak,
 • Atölyelerde üretilen ürünleri, internet ortamındaki e- sitelerde, sosyal medya ve mağazalarda sergileyerek satışını yaparak üreten kadınlara gelir sağlamak
 •  Sivil toplumun ve kadın örgütlerinin güçlenmesine dolayısıyla demokrasinin gelişmesini sağlamaya yönelik çalışmalar yapmak, uluslararası işbirliklerini yaygınlaştırmak,
 • Hem ulusal hem de uluslararası düzeyde kadınlar arasında doğayı ve doğal yaşamı korumayı, ekolojik bir yaşam inşasını ve demokrasi ve barış kültürünü yaymak ve gerçekleştirmek,
 •  Kadınların barış kültürünün inşasındaki önemine binaen toplumsal barış ve adaletin gerçekleşmesi yönünde çalışmalar yapmak,
 • Kadın mültecilerin, sığınmacıların, göçmenlerin, geçici sığınma hakkı arayan ve ikincil koruma prosedürüne girebilecek insanların karşı karşıya kaldıkları sorunların ulusal ve uluslararası kuruluşlar ile toplum tarafından daha iyi anlaşılabilmesi amacıyla bilgilendirme, farkındalık ve duyarlılık oluşturma çalışmaları yapmak, bu konuda araştırmalar yapmak, bu konudaki araştırmaları desteklemek, yayınlamak veya yayınlanmasına katkıda bulunmak, buna yönelik proje geliştirmek

İLKELERİMİZ

 • Dernek, kadına karşı ayrımcılığa ve eşitsizliklere karşı evrensel hak ve özgürlükler temelinde mücadele yürüten, bu mücadeleyi bilimsel düşünce ve pratiklere uygun bilgi ve deneyime dayandıran bağımsız bir sivil toplum kurumudur.
 • Din, dil, ırk, etnik köken, cinsiyet, cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği, siyasi görüş, ekonomik durum ve sosyal statü, yaş, engellilik durumu, eğitim düzeyine dayalı yapılan her türlü ayrımcılığa karşıdır.
 • Yeryüzündeki tüm canlıların adil koşullarda yaşama hakkına inanır ve her türlü tahakküm ilişkisini sorgular.
 • Çalışmalarını toplumsal cinsiyet eşitliğini esas alan (dayalı) yöntemlerle yürütür, kolektif çalışmaya dayalı bir örgütlenme anlayışını benimser.
 • Demokratik ve ekolojik bir toplum için mücadele eder.
 • Her zaman ve her koşulda savaşa ve militarizme karşıdır, barış ve çeşitlilik için çalışır.
 • Şiddete tolerans gösterilmez. Kadın ve LGBTİ+’lardan gelen, şiddete maruz bırakıldıklarına dair herhangi bir beyan, esas alınır.
 • Kimse maruz kaldığı şiddeti belgelemek zorunda bırakılmaz.
 • Şeffaf ve hesap verebilirdir.