Kadın Zamanı Derneği Kişisel Verilerin İşlenmesi Aydınlatma Metni

 1. Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu Kadın Zamanı Derneği (Dernek) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.
Veri sorumlusu Kadın Zamanı Derneği’nin dernek merkezi İstanbul’dadır. Adresi Hüseyinağa Mh. Meşrutiyet Cd. Sahne Sk. Aslıhan No:10 Beyoğlu-İstanbul’dur.
Derneğimizin Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun, 09/05/2020 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 2020/315 sayılı kararı gereği Veri Sorumluları Sicili’ne kayıt yükümlülüğü yoktur.

 1. Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği

Kadın Zamanı Derneği’nin dernek tüzüğünde yer alan amaçlarını yerine getirmek üzere düzenlediği tüm faaliyetlerini yerine getirirken iletişim kurmak üzere işlenen isim-soyisim, telefon numarası ve e-posta adresinizden ibaret kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir. İşlenen verileriniz 10 yıl süre ile saklanacaktır.

 1. İşlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği

İletişim bilgilerinden ibaret kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, yalnızca dernek yönetim kurulu ve çalışanı kişilerin erişimine açıktır. Kişisel verileriniz hiçbir kişiye ya da kuruma aktarılmayacaktır.

 1. Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi

Kişisel verileriniz; fiziki veya elektronik ortamda; işbu aydınlatma metninde belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi ve buna bağlı yükümlülüklerimizi yerine getirmek hukuki sebepleriyle otomatik olmayan yöntemlerle toplanmaktadır. Bu hukuki sebeplerle toplanan kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanunun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işlenebilmektedir.

 1. Kişisel veri sahibinin 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesinde sayılan hakları

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi derneğimize info@kadinzamani.org adresine ya da derneğin “İnönü Mah. Babil Sok. No:11/A Harbiye Şişli-İstanbul” adresine posta ile iletmeniz durumunda talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir,